TÜMAKÜDER TÜZÜĞÜ

TÜM AKÜ İTHALATÇILARI ve ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
30.03.2021

Madde 1. DERNEĞİN ADI

Madde 1.01 Derneğin adı; “TÜM AKÜ İTHALATÇILARI ve ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ “ dir.
Madde 1.02 Kısa adı; “TÜMAKÜDER” dir.
Madde 1.03 Tüzük içerisinde “TÜMAKÜDER” olarak anılacaktır.
Madde 1.04 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ; TÜMAKÜDER , derneğin isminde “TÜRK”,“TÜRKİYE” ibareleri kullanma hakkı elde
ettiğinde; ayrıca tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantısı yapılmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bu
tüzükteki Madde1.01,Madde 1.02 ve Madde 1.03 yeniden düzenlenir ve yasal bildirimleri yapılır.
Madde 1.05 DERNEĞİN AMBLEMİ;
Dernek ambleminin tescili Yönetim Kurulu tarafından yaptırılır. Dernek amblemi Dernek Asıl üyeleri
tarafından izin alınmaksızın her türlü ortamda kullanılabilir. Dernek Asıl üyeleri dışında Dernek ambleminin
kullanımı Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Madde 2. TÜMAKÜDER’in MERKEZİ

Madde 2.01 TÜMAKÜDER’in Merkezi; İstanbul dadır.
Madde 2.02 TÜMAKÜDER, bu tüzükte belirtilen amaçlarına ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ;
Madde 2.02.1 Yurtiçi veya yurtdışı temsilcilik açabilir,uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,
Madde 2.02.2 Yurt içinde kurulmuş başka derneklerle birleşebilir veya yurt içinde kurulmuş başka derneklerle üst
birlikler kurabilir yada kurulmuş üstbirliklere katılabilir.
Madde 2.02.3 Yurt dışında dernek veya üst birlikler kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst birliklere
katılabilir.

Madde 3. AKÜ ve AKÜ SEKTÖRÜNÜN TARİFİ

Madde 3.01 Bu tüzüğün kapsamı içerisinde AKÜ ve AKÜ SEKTÖRÜ aşağıdaki gibi tarif edilmiştir;
Madde 3.02 AKÜ: Üretim teknolojisi ve bileşenleri ne olursa olsun, Kimyasal etkileşim yoluyla Elektrik enerjisi sağlayan ve
boşaldığında yeniden doldurulabilen yada kesintisiz olarak elektrik enerjisi sağlayabilen, taşınabilir
cihazlardır.Yakıt hücreleri ve Foto-voltaik akülerde bu kapsamda mütalaa edilir.
Madde 3.03 AKÜ SEKTÖRÜ ; AKÜ ile ilgili olarak aşağıdaki döngü içinde yer alan tüm özel ve tüzel kişilerdir.Konuya taraf
olan veya bu konuda araştırma ve eğitim görevi yürüten tüm resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlar da bu
kapsam içerisinde mütalaa edilir.

Madde 4. TÜMAKÜDER’in AMACI

Madde 4.01 AKÜ SEKTÖRÜ içinde herhangi bir şekilde yer alan; tüm kişi ve kuruluşları bir çatı altında etkin bir şekilde
toplamak, Kar amacı gütmeden; AKÜ SEKTÖRÜ nün gelişmesi ve yükseltilmesi için çalışmak,Sektörün
ihtiyaçlarının tespiti ve çözümlerinin tarifi çalışmalarını yapmak, bu çözümlerin uygulamaya geçirilmesi için
gereken işbirliğini sağlamaktır.
Madde 4.02 En yakın amaç olarak ta :Atık Akü’lerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin
bozulmasını önlemek için atık AKÜ toplanmasına, geri kazanılmasına, bertarafına dair yükümlülüklerin
yerine getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Madde 5. TÜMAKÜDER’in ÇALIŞMALARI

Madde 5.01 TÜMAKÜDER’in öncelikli amacı; AKÜ atıkları ile ilgili olarak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek, Türkiye’de bu ürünlerin alıcı ortama olan etkilerini asgariye indirebilmek
amacıyla, atık akülerin toplanmasında, taşınmasında, geri kazanımında, bertaraf edilmelerinde etkin rol
oynamak ve bu amaçla kurulacak sisteme katkıda bulunmak gayesini taşır.
Madde 5.02 TÜMAKÜDER, amaçları doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yapar;
Madde 5.02.1 Ülkemizde AKÜ SEKTÖRÜ içinde yer alan tüm işkollarını birleştirerek, AKÜ SEKTÖRÜ nün temsil
edecek bir üst kuruluşu gerçekleşmesi için çalışmak, bu üst kuruluşa üye olmak.
Madde 5.02.2 Üyelerin tanışmalarını, maddi ve manevi dayanışmalarını sağlamak, teknik ve kültürel bilgilerini arttırmak.
Madde 5.02.3 Üyelerinin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya yardımcı olmak. Bu
konuda üyelerine destek sağlamak,kamu kuruluşlarına karşı üyelerini temsil etmek.
Madde 5.02.4 Yurt dışında ve uluslararası alanda Türkiye’nin ticari ve sınai kuruluşlarının rekabet gücünü artırıcı uyarıcı
ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak.
Madde 5.02.5 Amaçları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmakta olan araştırmaları desteklemek,
araştırmacılar arasında iletişimi sağlayarak bilimsel çalışmaların etkinliğini artırmak.
Madde 5.02.6 AKÜ SEKTÖRÜ nü etkileyecek nitelikteki siyasal gelişmeleri, yasama çalışmalarını ve hükümet
programlarını izlemek, yapılacak yasal düzenlemeler sırasında, yetkili kurumlara bilgi, görüş ve destek
sağlamak,her türlü gelişme ve mevzuat değişikliklerinden üyelerine bilgi ve düzenlemelere uyulması
için gereken desteği sağlamak.
Madde 5.02.7 Üyelerini, AKÜ SEKTÖRÜ’nü, devletin yasama ve yürütme organları, bağlı müessese ve kuruluşları ve
Kamu Oyunu aydınlatıcı ve bilgilendirici eğitim, tanıtım toplantıları, duyurular ,yayınlar yapmak.
Madde 5.02.8 Ulusal ve uluslararası bazda meslektaşları ve diğer ilgili meslek teşekkülleriyle gerekli seviyelerde iletişim
kurmak, bir araya gelmek. Birlikler oluşturmak ve, veya mevcut Birliklere üye olmak. Yapılacak
toplantılara üyelerini temsilen katılmak. İlgili yetkili makamlara bildirimde bulunmak kaydı ile yabancı
ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmek yada yabancı dernek veya
kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurtdışına göndermek.
Madde 5.02.9 AKÜ SEKTÖRÜ nün doğru bir şekilde gelişimi için Gümrük İdareleri, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret
Müsteşarlığı,Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Madde 5.02.10 Amaçlarını gerçekleştirmek için ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak, ortak girişimlerde
bulunmak, mevcut ve kurulacak kuruluşlara iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek, konusu ile
plilgili yada amaçlarına katkıda bulunacak TÜMAKÜDER’e bağlı iktisadi işletmeler açmak ve işletmek.
Kurulacak iktisadi işletme aracılığı ile; konusu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek.
Madde 5.02.11 Amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmazları, menkul kıymetleri, iştirak paylarını, taşıtları, fikri
hakları, sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ayni ve
şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunmak, her türlü inşaatı yaptırmak. Her türlü bağış, yardım ve
ivazsız kazandırmaları kabul etmek.
Madde 5.02.12 Amaçlarını ile ilgili olarak ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları almak ve vermek.
Madde 5.02.13 Amaçlarını gerçekleştirmek için gereken ve yönetim kurulunca gerekli görülen diğer iş, işlem, tasarruf ve
hizmetleri yapmak.
Madde 5.03 TÜMAKÜDER siyasetle uğraşamaz.

Madde 6. TÜMAKÜDER ÜYELİĞİ

Madde 6.01 TÜMAKÜDER’ in ASIL ÜYE, FAHRİ ÜYE ve ŞEREF ÜYESİ olmak üzere üç çeşit üyesi vardır.
Madde 6.02 Genel Hususlar;
Madde 6.02.1 Bir kişi, aynı anda, ASIL ve FAHRİ ÜYE sıfatlarından sadece birine sahip olabilir;
Madde 6.02.2 Üyelik türüne bakılmaksızın, hiçbir üye, TÜMAKÜDER tarafından kabul edilmiş olan Etik Kuralları’na
uygun olmayan, bir çalışma yapamaz veya beyanda bulunamaz.
Madde 6.02.3 Herhangi bir üyelik türünden, bir diğerine, kendiliğinden geçiş söz konusu olmayıp, her üyelik türü kendi
koşullarına bağlı olarak başvuruyu ve kabulü gerektirir.
Madde 6.02.4 Üyelik türü ne olursa olsun, bir üyenin, koşullarında üyelik türünü etkileyecek veya değişmesine neden
olabilecek bir değişiklik olduğunda, üye, bu değişikliğin gerçekleşme tarihinden en fazla 1 (bir) ay
içinde, durumu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.
Madde 6.02.5 Üyelik başvurularını Yönetim Kurulu değerlendirir. Başvuru sahibinin ya da herhangi bir dernek üyesinin
Yönetim Kurulu’nun kararına itirazı durumunda konu Genel Kurul’da görüşülür. Genel Kurul’un üyeliğe
kabul ya da üyelikten çıkarma konusundaki kararı kesindir.
Madde 6.02.6 Dernekler Kanunu’na göre üye olmaları yasaklananlar, ödentisini ödememe nedeni dışında diğer
nedenlerle üyelikten kesin olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak
koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin
alamayanlar TÜMAKÜDER ‘e üye olamazlar.
Madde 6.02.7 Üye olacakların 5253 sayılı Dernekler Kanununun aradığı şartları haiz olması şarttır.
Madde 6.02.8 Üyelik başvurusu, TÜMAKÜDER yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı
olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Madde 6.03 ASIL ÜYELİK; Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartların tamamına uyanlar ASIL ÜYE
olabilirler;
Madde 6.03.1 Türkiye’nin herhangi bir yerinde AKÜ SEKTÖRÜ tarifi içinde üretim veya ithalat ile iştigal eden yerli ve
yabancı sermayeli tüzel kişiler.
Madde 6.03.2 Birinci olağan genel kurul tarihinden beri dernek üyesi olup, aidat borcu bulunmayan iki üye tarafından
ASIL ÜYE olarak önerilenler .
Madde 6.03.3 Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödentileri ödemeyi kabul edenler,
Madde 6.03.4 Türk vatandaşı olanlar
Madde 6.03.5 ASIL ÜYE olmak istediğine ilişkin yazılı başvuruda bulunanlar
Madde 6.03.6 Sorumluluk üstlendiği firmasını temsil eden ve firmasının TÜMAKÜDER hükümlerine uyacağını taahhüt
edenler
Madde 6.03.7 Kurucu üyelerin iştigal konusu, Madde 6.03.1’de belirtilenden farklı olsa bile üyelikleri devam eder.
Madde 6.04 ASIL ÜYE’lerin hakları,
Madde 6.04.1 Seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Madde 6.04.2 Tüm hak ve yetkilere sahip olarak TÜMAKÜDER ‘in her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden
yararlanabilir.
Madde 6.05 ŞEREF ÜYESİ’nin tanımı ve hakları;
Madde 6.05.1 Şeref Üyeliği bir paye olup, kişinin başvurusuna açık değildir TÜMAKÜDER’ e , Ulusumuza ve Ülkemize,
maddi ve manevi fayda ve hizmetleri görülen seçkin kişilere, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel
Kurulun kararı ile ŞEREF ÜYESİ sıfatı verilebilir.
Madde 6.05.2 ŞEREF ÜYESİ olan kişinin, aynı zamanda başka bir üyelik türüne de sahip olması diğer üyeliğinin
durumunu değiştirmez, her iki üyeliğe de sahip olabilir.
Madde 6.05.3 Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği çalışma ve etkinliklere katılabilir,
Madde 6.05.4 Seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın, Genel Kurul’a katılabilir, söz alarak, görüş bildirebilir,
Madde 6.05.5 Yönetim Kurulu’nun yöneltebileceği görevleri,uygun görürse,yerine getirir.
Madde 6.05.6 ŞEREF ÜYESİ ‘nden ödenti alınmaz.
Madde 6.06 FAHRİ ÜYE’liğin tanımı ve hakları;
Madde 6.06.1 AKÜ SEKTÖRÜ içinde Atık Akümülatör Toplama, Taşıma, Geri Dönüşüm faaliyeti gösteren veya AKÜ
SEKTÖRÜ’ne sigorta, eğitim, gümrükleme, danışmanlık, finans vb. hizmet veren yerli ve yabancı
sermayeli tüzel kişiler Fahri üye olmak üzere baş vurabilir.
Madde 6.06.2 FAHRİ ÜYE’lik için aşağıdaki şartlar gereklidir;
Madde 6.06.2.1 İki kurucu üye tarafından üyeliğe önerilmek,
Madde 6.06.2.2 Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödentileri ödemeyi kabul etmek.
Madde 6.06.2.3 FAHRİ ÜYE olmak istediğine ilişkin yazılı başvuruda bulunmak
Madde 6.06.2.4 Yönetim Kurulu’nca FAHRİ ÜYE ‘liğe kabul edilmek
Madde 6.06.2.5 TÜMAKÜDER tüzüğüne ve Etik Kurallara uyacağını taahhüt etmek

Madde 7. ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7.01 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla TÜMAKÜDER den çıkma hakkına sahiptir. Çıkma bildiriminde
bulunan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi gereklidir.

Madde 8. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8.01 Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir:
Madde 8.01.1 Aidat borcunu ödemeyen ve yönetim kurulunun yazılı talebine rağmen borçlarını verilen süre içinde
ödemeyenlerin üyelikleri
Madde 8.01.2 Tüzüğe, Etik kurallar’a ve çalışmalara uymadığı belirlenenlerin üyelikleri
Madde 8.01.3 Derneklere üye olmak hakkını yasal olarak sürekli veya süreli olarak kaybedenlerin üyelikleri
Madde 8.02 “Madde 8.01.1” bendine göre TÜMAKÜDERden çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri halinde, yönetim
kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir.
Madde 8.03 Üyeliğe son verme kararı; üyeye, Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir. Üye, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Üyeliği sona
erdirilme kararı verilmiş olan üye, Genel kurul toplantısında kendini savunmak hakkına sahiptir.

Madde 9. TÜMAKÜDER’in ORGANLARI

Madde 9.01 TÜMAKÜDER’in aşağıdaki organları vardır:
Madde 9.01.1 Genel Kurul,
Madde 9.01.2 Yönetim Kurulu,
Madde 9.01.3 Denetleme Kurulu,
Madde 9.02 TÜMAKÜDER, gerekli gördüğü takdirde başka organlar da kurabilir. Ancak, bu organlara genel kurul
ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Madde 9.03 GENEL KURUL
Madde 9.03.1 Genel kurul asli üyelerden kurulur.
Madde 9.03.2 3 yılda bir kasım ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Madde 9.03.3 Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut TÜMAKÜDER üyelerinden 1/5’inin
yazılı istemi üzerine genel kurul olağanüstü toplanır.
Madde 9.03.4 Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Madde 9.03.5 Denetleme kurulunun talebi veya TÜMAKÜDER üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu
genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh
hukuk hakimi TÜMAKÜDER üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Madde 9.03.6 TÜMAKÜDER’e aidat borcu olan üyeler, genel kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar.
Madde 9.03.7 ÇAĞRI USULÜ
Madde 9.03.7.1 Yönetim kurulu, TÜMAKÜDER tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurul, yönetim kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Ayrıca adresini
TÜMAKÜDER’e bildirmiş üyelere genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündemi iadeli
taahhütlü posta ile veya elden imza karşılığı toplantıdan en az 15 gün önceden bildirilir. Bu amaçla
toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Toplantıya çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Madde 9.03.7.2 Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması
zorunludur.
Madde 9.03.7.3 Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 9.03.8 TOPLANTI YERİ
Madde 9.03.8.1 Genel kurul toplantıları TÜMAKÜDER merkezinden başka bir yerde yapılamaz.
Madde 9.03.9 TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 9.03.9.1 Genel kurul, TÜMAKÜDER tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından
bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Madde 9.03.9.2 İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı TÜMAKÜDER yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı
toplamının iki katından az olamaz.
Madde 9.03.9.3 Kararlar hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile alınır. Her üyenin genel kurulda
bir oy hakkı vardır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille
görevlendirilen kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi
adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Madde 9.03.10 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 9.03.10.1 TÜMAKÜDER genel kurul toplantıları sonucu seçilen yönetim kurulu, denetim kurulu ile
TÜMAKÜDER’in diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 9.03.10.2 Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.
Madde 9.03.10.3 “Madde 9.03.9.1” de belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Madde 9.03.10.4 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.
Madde 9.03.10.5 Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla
birlikte imzalarlar.
Madde 9.03.10.6 Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Madde 9.03.11 TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 9.03.11.1 Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.
Madde 9.03.12 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9.03.12.1 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
Madde 9.03.12.2 TÜMAKÜDER organlarının seçilmesi,
Madde 9.03.12.3 TÜMAKÜDER tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İç Tüzük ve Etik
Kuralların onaylanması
Madde 9.03.12.4 Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
Madde 9.03.12.5 Başkaca hiçbir Denetim ve Yönetim Kurulu üyesine ödeme yapılmamak koşulu ile Yönetim Kurulu
Başkanı veya Yönetim Kurulu murahhas üyesine ödenecek ücret ve ödeneğin tespit edilmesi
konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
Madde 9.03.12.6 Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ve yönetim kurulunun dernek işleri için görevlendireceği
kişilerin, dernekle ilgili olarak yapmış oldukları harcamalar dışında yolluk, ödenek ve tazminat
ödenmez.
Madde 9.03.12.7 Üyelerin ödeyeceği yıllık veya aylık aidat, giriş aidatı ve diğer her türlü aidatın miktarlarının ve
ödeme şeklinin tespit edilmesi konusunda, Yönetim Kuruluna önem ve görüş belirtilmesi,
Madde 9.03.12.8 Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Madde 9.03.12.9 TÜMAKÜDER için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Madde 9.03.12.10 TÜMAKÜDER’in Yurt içinde kurulmuş başka derneklerle birleşmesi veya yurt içinde kurulmuş
başka derneklerle üst birlikler kurması yada kurulmuş üstbirliklere katılması kararını verilmesi,
Madde 9.03.12.11 TÜMAKÜDER şubelerinin açılması ve şube kurucularına yetki verilmesi,
Madde 9.03.12.12 TÜMAKÜDER’in uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, üst birlikler veya
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Yurt dışında dernek veya üst birlikler kurma
kararının verilmesi
Madde 9.03.12.13 TÜMAKÜDER’in feshedilmesi,
Madde 9.03.12.14 Üyeliğe kabul ve son verme kararına karşı yapılan itirazların karara bağlanması,
Madde 9.03.12.15 Mevzuatta ve TÜMAKÜDER tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
Madde 9.04 YÖNETİM KURULU OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Madde 9.04.1 YÖNETİM KURULU OLUŞTURULMASI
Madde 9.04.1.1 Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Genel
kurulca seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan,
bir başkan vekili, iki üye, bir muhasip seçer.
Madde 9.04.1.2 Yönetim Kurulu, Başkan veya üyelerden herhangi birini, dernek faaliyetlerini yürütmek üzere
murahhas üye olarak atar.
Madde 9.04.1.3 Yönetim kurulunun üye sayısı gerektikçe yeniden düzenlenebilir.
Madde 9.04.1.4 Yönetim kurulu ayda en az bir defa başkan veya başkan vekilinin daveti ile toplanır. Toplantı günü,
saati ve gündem önceden kurul üyelerine bildirilir. Üyelerden en az üçünün yazılı istemlerini
başkana iletmeleri halinde yönetim kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.
Madde 9.04.1.5 Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin
çoğunluğu ile alınır.
Madde 9.04.1.6 Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Madde 9.04.2 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 9.04.2.1 Türk yasaları ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını
uygulamak,
Madde 9.04.2.2 TÜMAKÜDER’i temsil etmek üzere Başkan veya üyelerden birini murahhas üye olarak atamak ve
yetki vermek.
Madde 9.04.2.3 TÜMAKÜDER’in gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
Madde 9.04.2.4 Geçen çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
Madde 9.04.2.5 Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, genel kurul toplantı tarihini, saatini,
yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak,
Madde 9.04.2.6 Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında
gereken kararları almak,
Madde 9.04.2.7 TÜMAKÜDER’e yararlı olabilecek kişi ve kuruluşlarla iş ve hizmet akitleri yapmak, feshetmek ve
sona erdirmek,
Madde 9.04.2.8 Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve
kurulacaklara katılmaya karar vermek,
Madde 9.04.2.9 TÜMAKÜDER ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine
ilişkin tasarılar hazırlamak,
Madde 9.04.2.10 Genel kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
Madde 9.04.2.11 Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği TÜMAKÜDER
malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
Madde 9.04.2.12 Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
üzerinde TÜMAKÜDER lehine mükellefiyetler tesis etmek ve kaldırmak,
Madde 9.04.2.13 Üyelerin yıllık veya aylık olarak ödeyecekleri aidat ile giriş aidatını ve diğer ödemeleri belirlemek,
Madde 9.04.2.14 TÜMAKÜDER’e borçlu üyeleri, tayin edeceği elverişli süre içinde borcunu ödemeye yazılı olarak
davet etmek ve sürenin bitiminde işbu tüzükte belirlenen şekilde tahsili için yasal yollara
başvurmak, avukat tayin etmek, ve tahsiline imkan kalmayan alacakları tespit ederek terkini için
genel kurula bildirmek,
Madde 9.04.2.15 TÜMAKÜDER üyelerinin, tüzükte belirlenen hallerde üyeliklerine son vermek,
Madde 9.04.2.16 TÜMAKÜDER’in feshi halinde bu hususu 5 gün içinde yazılı olarak en büyük mülki amire bildirmek,
Madde 9.04.2.17 Üyeliği teklif edilenlerin kabul veya reddi hakkında karar vermek,
Madde 9.04.2.18 TÜMAKÜDER faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükleri yapmak,
Madde 9.04.2.19 TÜMAKÜDER’in amacı ve faaliyet konusu doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde
TÜMAKÜDER’i tanıtmak, faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, mevzuat ve uygulamalar ile ilgili
olarak TÜMAKÜDER’in görüşünün alınmasını sağlamak,
Madde 9.04.2.20 TÜMAKÜDER tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 9.04.2.21 Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu murahhas üyesine ödenecek ücret ve ödeneği tespit
etmek,
Madde 9.05 DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 9.05.1 TÜMAKÜDER, her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile
TÜMAKÜDER içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.
Madde 9.05.2 Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir,
Madde 9.05.3 Denetleme kurulunun görev ve yetkileri:
Madde 9.05.3.1 Genel kurul tarafından alınan kararların yönetim kurulunca uygulanıp uygulanmadığını,
TÜMAKÜDER işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına yürütülüp yürütülmediğini genel kurula
raporlamak,
Madde 9.05.3.2 TÜMAKÜDER işleri, muameleleri ve hesapları hakkında genel kurula rapor sunmak,
Madde 9.05.3.3 Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Madde 9.05.3.4 Denetleme kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman TÜMAKÜDER defterlerini tetkik
edebilirler. Yönetim kurulu ve murahhas üye kendilerinden istenen belge, defter ve bilgileri
denetleme kurulu üyelerinin tetkikine sunmakla sorumludurlar.
Madde 9.05.3.5 Denetleme kurulu, harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını, vesikaların geçerli bulunup
bulunmadığını ve gelirlerin gerekli bir dikkatle toplanıp toplanmadığını denetler.
Madde 9.05.3.6 Denetleme Kurulu görevini, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplantılarda genel kurula sunar.
Madde 9.05.4 Denetleme kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
Madde 9.06 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 9.06.1 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve
denetleme kurulları ile TÜMAKÜDER’in diğer organlarına seçilen asıl ve yedek gerçek kişilerin ve tüzel
kişi üyelerin temsilcilerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve
ikametgâhları TÜMAKÜDER merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 10. TÜMAKÜDER’İN GELİRLERİ

Madde 10.01 TÜMAKÜDER’in gelir kaynakları;
Madde 10.01.1 Üye giriş ve yıllık aidatları,
Madde 10.01.2 TÜMAKÜDER tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor
yarışması ve konferans, alınacak reklam ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Madde 10.01.3 TÜMAKÜDER’in taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır
değerler gelirleri,
Madde 10.01.4 TÜMAKÜDER’e yapılacak bağış ve yardımlar,
Madde 10.01.5 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Madde 10.01.6 Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler
Madde 10.02 TÜMAKÜDER’in dış ülkelerdeki gerçek veya tüzelkişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri
Bakanlığının izni ile olur.

Madde 11. DEFTER VE KAYITLAR

Madde 11.01 TÜMAKÜDER aşağıda yazılı defterleri tutar:
Madde 11.01.1 Üye kayıt defteri; TÜMAKÜDER’e girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere
yazılır.
Madde 11.01.2 Karar defteri; Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
başkan ve üyelerce imzalanır.
Madde 11.01.3 Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
Madde 11.01.4 Gelir ve gider defteri; TÜMAKÜDER namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da
verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
Madde 11.01.5 Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
Madde 11.01.6 Demirbaş defteri; TÜMAKÜDER’e ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Madde 11.02 Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Madde 12. GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 12.01 TÜMAKÜDER’in nakdi gelirlerinin tamamı banka aracılığıyla toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu
belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreyle ilişkin hükümler saklı kalmak üzere,
beş yıldır.
Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Madde 12.02 Mahallinin en büyük mülki amirliği, istediği takdirde banka dekontlarını ve hesap ekstrelerini bir tutanağa
bağlayarak onaylar.
Madde 12.03 Banka dekontu veya hesap ekstresi dışında alındı belgeleri kullanılmaz.
2012 yılı öncesinde bastırılmış alındı belgeleri, kullanılmaksızın yasal süre boyunca saklanır.
Madde 12.04 TÜMAKÜDER adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım
toplamak yasaktır.

Madde 13. TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 13.01 TÜMAKÜDER, ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.
Madde 13.02 TÜMAKÜDER’ce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla TÜMAKÜDER’e intikal eden taşınmaz mallar.
TÜMAKÜDER adına tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde EK-2 26’da gösterilen Taşınmaz Mal bildirimi
ile mülki idari amirliğine bildirilir.

Madde 14. TÜMAKÜDER’İN İÇ DENETİMİ

Madde 14.01 Derneğin iç denetimi Dernekler Tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak
TÜMAKÜDER tüzüğünde ‘Dernek tüzüğüne göre’ hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar
açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlama, üyelerle TÜMAKÜDER organlarını tüm
TÜMAKÜDER faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim
halinde genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Madde 15. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 15.01 Tüzük hükümleri olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulan ve en geç 10 gün önce üyelere yazılı
olarak bildirme koşulu ile genel kurulca değiştirilebilir. Değişiklikler, toplantıya katılan mevcut üye sayısının
2/3’ünün oyu ile sağlanır.

Madde 16. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 16.01 TÜMAKÜDER genel kurulu her zaman TÜMAKÜDER’in feshine karar verebilir. Genel kurulun TÜMAKÜDER’in
feshine karar verebilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan TÜMAKÜDER üyelerinin en az
üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler
“Madde 9.03.7”ye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulu üye tam sayısının iki katından az olmamak zorundadır. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan
üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Madde 16.02 TÜMAKÜDER’in feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla
bildirilir.
Madde 16.03 TÜMAKÜDER fesih olduktan sonra TÜMAKÜDER’in bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle
veya vakfa devir olunur.
Madde 16.04 Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
Madde 16.05 TÜMAKÜDER, 5253 sayılı Kanununun 30. maddesinde gösterilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.

Madde 17. YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI

Madde 17.01 Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve
nakdi yardım alabilirler. Bildirim şekli ve içeriği ilgili yönetmeliklere uygun olmak şartıyla düzenlenir. Nakdi
yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

Madde 18. DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ: Dernek Genel kurul kararı ile borçlanma yapar ancak, Yönetim Kurulu
Dernek
Genel Kurulunun verdiği harcama yetkisini taksitler halinde ifa etmek için karar alabilir.

Madde 19. AİDATLAR VE AİDAT ÖDEME

Madde 19.01 GİRİŞ AİDATI; Yönetim Kurulu tarafından, Sektörün yapısına ve mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak gerek
duyulduğu anda içinde bulunulan yıl için uygulanmak üzere yeniden belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen Giriş aidatı üyelik başvurusu sırasında ödenir.
Madde 19.02 AYLIK AİDAT: Yönetim Kurulu tarafından, Sektörün yapısına ve mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak yılda iki
kez yeniden belirlenir. Aylık aidat ilgili ayın ilk haftası içinde ödenir.
Madde 19.03 Yönetim Kurulu Kararı ile üyelerden, giriş ve aylık aidatlar dışında ek ödeme talep edilebilir. Bu ek ödemelerin
yıllık toplamı aylık aidat miktarının 4 katından fazla olamaz. Bu ek ödemeler Yönetim Kurulu tarafından
duyurulduktan sonraki 30 gün içinde ödenir.
Madde 19.04 ÖDEME GECİKMELERİ: Dernek üyeleri yukarıda belirtilen tüm ödemeleri zamanında yapmakla mükelleftir.
Ödenmesi gereken takvim ayı içinde yapılmayan ödemelere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve aylık
%5(yüzde beş)i geçmeyecek oranda gecikme cezası uygulanır ve Ödeme Yöntemi Yönetim Kurulunca
belirlenir.
Herhangi bir ödemeyi üç ay geciktiren üyenin dernek üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir
Madde 19.05 YETKİ SÜRESİ: Bu tüzüğün 19.01, 19.02, 19.03, 19.04 maddelerinde Yönetim Kuruluna verilen yetki bir
sonraki genel kurul toplantısına kadar geçerlidir.

Comments are closed.