TÜMAKÜDER Kimdir?

TÜMAKÜDER – Tüm Akü İthalatçıları Ve Üreticileri Derneği – Akümülatör sektöründe İthalatçı ve Üretici olarak faaliyet gösteren firmalar tarafından oluşturulmuş ve üye firmaların APAK yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla sistem oluşturulmasını görev edinmiştir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığınca APAK-Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmış ve 2005 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Atık Akümülatörler konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

(Resmi gazete 31.08.2004/25569-Değişiklik; 03.03.2005 / 25744 )

Bu amacı doğrultusunda da T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkili kılınmıştır.

Sektördeki firmalar, APAK yönetmeliği açısından bakıldığında; Atık akümülatörlerin toplanması, taşınması ve Geri Dönüşümü konularında farklı problemlere ve çözüm yollarına sahiptir.

TÜMAKÜDER üyesi, Akümülatör İthalatı yapan ve küçük-orta ölçekli üretici firmalar; gerek dağıtım kanalları gerekse Atık akümülatörlerin sisteme giriş yaptığı noktalar açısından çok farklı özelliklere sahiptir. Dolayısı ile farklı çözüm yolları ve farklı bir sistem yaklaşımı gerekmektedir.

APAK yönetmeliği öncesi; Türkiye’de, serbest ekonomi kurallarına uygun olarak gayet etkin bir şekilde çalışan Atık Akümülatör Toplama-taşıma- Geri Dönüşüm sistemi bulunmaktadır. Atık akümülatörlerin belli bir geri dönüşüm bedeline sahip olması, bu atıkların bir bütün olarak çöp olarak mütalaa edilmesini kendiliğinden engellemektedir. Ancak bu zincir içinde yer alan firmaların çevresel riskleri yeteri kadar göz önünde bulundurduğu, gerekli önlemleri aldığı söylenemez.

TÜMAKÜDER; Etkinliği denenmiş bu zincir içinde yer alan firmalardan, APAK yönetmeliğinde tarif edilen yükümlülükleri yerine getirebilenleri organize ederek kendi sistemini kurma yolunu seçmiştir.

TÜMAKÜDER bu sistem yaklaşımında;

1) Bu yapının, üyelerinin dağıtım-toplama yapısına ve ülkemiz gerçeklerine daha uygun olduğu

2) Adı geçen zincir içindeki Toplama-Taşıma-Geri Dönüşüm firmalarının, sistem dışında tutulmaları ile oluşabilecek bir Tekel’in sonuçta giderek üyelerine ve Türkiye ekonomisine zarar verebileceği düşünceleri ile yola çıkmıştır.

TÜMAKÜDER;-bu yapıya uygun olarak– tüm Türkiye ‘de; Toplama/Geçici Depolama-Taşıma-Geri Dönüşüm firmaları ile anlaşmalar yapıp gereken firmalara yetki vererek organizasyonunu tamamlamış bulunmaktadır. Bu organizasyonun da tarif edildiği ATIK AKÜMÜLATÖR YÖNETİM PLANI, Bakanlığa sunulmuş ve onay almıştır.

TÜMAKÜDER; yeni üye olan firmaları da ATIK AKÜMÜLATÖR YÖNETİM PLANI’na dahil ederek bu firmalar adına da ÇEVRE UYUM BELGESİ düzenlenmesi için gereken başvuruyu yapacaktır.

TÜMAKÜDER, üyesi olan firmaların sorunlarının sadece, Atık Akümülatörlerin Yönetimi ile sınırlı kalmadığının bilincindedir.

Ortak sorunlar ve İlgili Devlet Kuruluşları ile ilişkiler TÜMAKÜDER bünyesi içinde çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Comments are closed.