ATIK AKÜMÜLATÖR DEPOZİTO UYGULAMASI SİSTEMİ

Atık Akümülatör Depozito Uygulaması Sistemi

İthalat / üretim yapan tüm akümülatör firmaları Depozito uygulaması yapmak zorundadır.
Depozito uygulamasında T.C. Çevre ve Şehircilik tarafından onaylanan bedeller kullanılır.
Depozito uygulamasının detayları konusunda sınırlama yoktur.
“Akümülatör Depozito Formu” ve Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF), TÜMAKÜDER tarafından bedelsiz olarak sağlanmaktadır.
Yönetmelikten kaynaklanan ve yukarıda tarif edilen uygulamada yer alan; Atık akümülatörün sahibi durumundaki şahıs/firmayı bedelsiz alım konusunda zorlamak ve ülke çapında fiyat belirlemek geçerli piyasa koşullarına ve Rekabet Kurallarına aykırılık taşımaktadır.

Atık Akümülatör alıcı ve satıcısı durumundaki şahıs/firmaların “Basiretli Tüccar” zihniyeti ile davranmaları ve diğer tüm ticari faaliyetlerde olduğu gibi Fiyat ve satış koşullarını karşılıklı olarak belirlemeleri (Uygun belgelendirme koşulu ile) APAK yönetmeliği de dahil olmak üzere hiçbir yasaya aykırılık taşımamaktadır.
Bu ana hatlar çerçevesinde TÜMAKÜDER üyeleri tarafından aşağıdaki işleyiş uygulanacaktır.
Üye firmalar; Sattıkları her akümülatör için fatura altına DEPOZİTOLUDUR ibaresini koyacaktır.
TÜMAKÜDE R’den yeteri kadar “Akümülatör Depozito Formu” temin edecektir.

DEPOZİTO UYGULAMASI SİSTEMİNDE TÜMAKÜDER ÜYELERİNİN UYMALARI GEREKEN İŞLEYİŞLER

1) Satışlar Nihai Kullanıcıya Yapılıyor İse;

– Nihai kullanıcı ihale ile mal alan kamu kuruluşu ise;

* Fiyata depozito bedeli eklenmeyecektir.

* Fatura altına DEPOZİTOLUDUR ibaresi ile birlikte İhale tarih ve numarasını ekleyecektir.

* Fatura ile birlikte Akümülatör Depozito Formu düzenleyerek, bir nüshasını fatura ile birlikte alıcıya gönderecektir.

* TÜMAKÜDER nüshasını ve diğer nüshayı da ayrı dosyalarda saklayacaktır.

– Nihai kullanıcı şahıs ya da özel kuruluş ise;

* Sattığı akümülatör ton veya Ah miktarı kadar eski-atık akümülatör geri alacaktır. (Sattığı akümülatör ton veya Ah miktarı kadar eski-atık akümülatörün geçici depolama / geri dönüşüm tesislerine gönderimlerini takip edecektir.)
* Alıcı firma Atık akümülatörleri hemen değil de süreye bağlı olarak teslim edeceğini beyan ediyor ise; fatura ile birlikte Akümülatör Depozito Formu düzenleyerek, bir nüshasını fatura ile birlikte alıcıya gönderecek, TÜMAKÜDER nüshasını ve diğer nüshayı da ayrı dosyalarda saklayacaktır.
* Alıcı firma Atık akümülatör geri veremiyor ise; faturada sadece mal bedelini gösterecek, depozito Bedel Listesindeki bedeller üzerinden tahsilat makbuzu ile Depozito bedeli tahsil edecektir. Bu bedeller Muhasebe planında Depozitolar hesabında tutulacaktır.

2) Satışlar, Akümülatörleri ürettiği bir başka cihaz içinde kullanan alıcıya yapılıyor ise;

* Fatura altına DEPOZİTOLUDUR ibaresi yazılacaktır;
* Sadece bir defaya mahsus mal alan bir müşteri ise; fatura kesmeden önce,
* Sürekli satış yaptığı bir müşteri ise; her ay sonunda

alıcı firmadan; ….. firmasından satın almış olduğumuz toplam…… adet,…….Kg,……Ah akümülatör, üretmekte olduğumuz…… cihazlarının imalatında kullanılarak, firmamız tarafından satışa sunulmuştur.

anlamında bir yazı alınacak, bu yazılar ayrı bir dosyada biriktirilerek yıl sonunda toplamları alınacak ve Bakanlığa sunulacaktır.

* Alıcı firmadan Depozito bedeli tahsil edilmeyecektir.

3) Satışlar; bayi, dağıtıcı, satıcı, teknik servis vb. yani nihai kullanıcıya mal satan şahıs/firmaya yapılıyor ise;

* Fatura altına DEPOZİTOLUDUR ibaresi yazılacaktır.
* Fiyata depozito bedeli eklenmeyecektir.
* Fatura ile birlikte Akümülatör Depozito Formu düzenlenerek , bir nüshası fatura ile birlikte alıcıya gönderilecektir,
* TÜMAKÜDER nüshası ve firma nüshası da ayrı dosyalarda saklanacaktır.

alıcı firmadan; ….. firmasından satın almış olduğumuz toplam…… adet,…….Kg,……Ah akümülatör, üretmekte olduğumuz…… cihazlarının imalatında kullanılarak, firmamız tarafından satışa sunulmuştur

anlamında bir yazı alınacak, bu yazılar ayrı bir dosyada biriktirilerek yıl sonunda toplamları alınacak ve Bakanlığa sunulacaktır.

* Alıcı firmadan Depozito bedeli tahsil edilmeyecektir.

Üye Firmalardan Mal Alan; Bayi, Dağıtıcı, Satıcı, Teknik Servis vb. NİHAİ SATICI firmalar;

1. Nihai satıcı, tüketiciye fatura ettiği yeni aküye karşılık eski akü’yü teslim alır.

* Tüketici, eğer şahıs ise; teslim aldığı Atık akü için bedelsiz Hurda akü olarak “Gider Pusulası” düzenler.
* Tüketici, eğer firma ise; teslim aldığı Atık akü için bedelsiz hurda akü olarak fatura alır.

2. Tüketici Atık akümülatör geri veremiyor ise;

* Faturada sadece mal bedelini göstererek, Depozito Bedel Listesindeki bedeller üzerinden tahsilat makbuzu ile Depozito bedeli tahsil edecektir.
* Bu bedeller Muhasebe planında Depozitolar hesabında tutulacaktır.

3. Tüketici eski-hurda akümülatör getirip yeni akümülatör almıyor ve hurda akümülatör bedelini almak istiyor ise;

* Tüketiciden, bu akümülatör için Depozito bedeli ödediğine dair belge talep eder.
a) Tüketici belge gösteremiyor ise; hurda akümülatörü bedelsiz olarak alır.

– Aküyü teslim eden şahıs ise gider pusulası düzenler.

– Aküyü teslim eden firma ise fatura alır.

b) Tüketici belgeye sahip ise; belgenin üzerine depozito bedeli geri ödenmiştir ibaresini yazıp kaşe ve imza uygular, belgeyi alıkoyar.

– Tüketici şahıs ise; teslim aldığı Atık akü için Hurda akü olarak “Gider Pusulası” düzenler. Depozito bedelini öder.

– Tüketici firma ise;teslim aldığı Atık akü için Hurda akü olarak fatura alır. Depozito bedelini öder.

DEPOZİTO BORCUNUN KAPATILMASI

NİHAİ SATICI;

* Üye firmadan “Bedelsiz olarak” UATF temin eder.
* Biriken Atık Akümülatörleri fatura ve irsaliye karşılığında, “HURDA AKÜ” bedeli göstererek, TÜMAKÜDER ile protokol yapan toplayıcı/taşıyıcıya veya Akümülatör Tedarikçisi firmaya teslim eder.
* İrsaliyesi yok ise, Toplayıcı/Taşıyıcı firmadan irsaliye düzenlenmesini talep eder.
* İrsaliye üzerine İthalatçı/üretici firmanın unvanını ve Firma Kod Numarasını yazar/yazdırır.
* İrsaliyenin bir nüshasını/fotokopisini/faksını Akümülatörü aldığı İthalatçı/üretici firmaya gönderir ve Depozito borcunu kapatır.

ÜYE FİRMA;

TÜMAKÜDER ‘den “Bedelsiz olarak” UATF temin eder
UATF üzerindeki “üretici” hanesinin bir üst kısmına firma kaşesini basarak NİHAİ SATICI ‘ya ulaştırır.
NİHAİ SATICI ‘dan gelen evrak ile Depozito alacağını kapatır.
Gelen evrakın fotokopisini/faksını TÜMAKÜDER ‘e gönderir ve dernek kayıtlarına işlenmesini sağlar.

TOPLAYICI/TAŞIYICI FİRMA;

* TÜMAKÜDER ’den ,dernek kaşeli UATF temin eder.
* Lisanslı herhangi bir Geri Dönüşüm firması veya başka bir Geçici Depolama tesisi ile satış koşullarında anlaşır.
* Deposundan toplu taşıma yaparken bir araç için bir UATF düzenler.
i. Perakende olarak İrsaliye ile teslim aldığı akümülatörleri için UATF düzenleme;
a. Form üzerindeki Üretici hanesine Toplayıcı firma bilgilerini ve “ekli….. adet irsaliye toplamıdır” ibaresini yazar ve araca yüklediği akümülatörlerle ilgili irsaliyelerin birer nüshasını/fotokopisini bu formun arkasına ekler.
b. Formun fotokopisini TÜMAKÜDER ’e formun nüshalarını gereken yerlere ulaştırır.
ii. Toplu alım sırasında UATF düzenleme;
a. Alım yaptığı yer veya TÜMAKÜDER ‘in temin ettiği UATF ‘yi kullanır.
b. Form üzerindeki Üretici hanesine alım yaptığı firma bilgilerini yazar ve araca yüklediği akümülatörlerle ilgili irsaliyenin bir nüshasını/fotokopisini bu formun arkasına ekler. Formun bir nüshasını alım yaptığı yere bırakır.
c. Formun fotokopisini TÜMAKÜDER’e, formun nüshalarını gereken yerlere ulaştırır.

Comments are closed.